||ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ ವಿನಾಯಕಾಭ್ಯಾo ನಮಃ || ಓಂ ನಮೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ||

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ ವಿನಾಯಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ೦ಘ

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ ವಿನಾಯಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ೦ಘ

 ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಸಕ್ತರು ಜತೆಗೂಡಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ತರಬೇತಿ, ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ ವಿನಾಯಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ೦ಘವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

X