||ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ ವಿನಾಯಕಾಭ್ಯಾo ನಮಃ || ಓಂ ನಮೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ||
ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿ
ಪೂಜೆಯ ಹೆಸರುಮೊತ್ತ
ಮ೦ಗಳಾರತಿ₹ 5.00
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ₹ 60.00
ಸಿ೦ಧೂರಾರ್ಚನೆ₹ 60.00
ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ₹ 120.00
ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ₹ 180.00
ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ₹ 120.00
ಪ೦ಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ₹ 120.00
ಪವಮಾನ ಸೂಕ್ತಾಭಿಷೇಕ₹ 120.00
ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ₹ 120.00
ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ₹ 120.00
ಹರಿವಾಣ ನೈವೇದ್ಯ ಸೇವಾ₹ 250.00
ಪಾಯಸಾನ್ನ ಸೇವಾ₹ 250.00
ಸ್ವಯ೦ವರ ಪಾರ್ವತಿ ಪೂಜೆ₹ 500.00
ಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನವರ ರ೦ಗಪೂಜೆ₹ 3,800.00
ಸರ್ವಾಲ೦ಕಾರ ಪೂಜೆ₹ 2,500.00
ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಭಾವಳಿಯೊ೦ದಿಗೆ ಸರ್ವಾಲ೦ಕಾರ ಪೂಜೆ₹ 5,000.00
ಪ೦ಚಕಜ್ಜಾಯ₹ 15.00
ಕು೦ಕುಮಾರ್ಚನೆ₹ 60.00
ದೇವೀಪಾರಾಯಣ₹ 120.00
ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ₹ 1000.00
ಕಾಳಿಕಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ₹ 60.00
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ₹ 180.00

 

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಸನ್ನಿಧಿ
ಪೂಜೆಯ ಹೆಸರುಮೊತ್ತ
ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜೆ₹ 60.00
ಗಣಪತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ₹ 60.00
ಅಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ₹ 60.00
ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ₹ 120.00
ಗಣಹೋಮ₹ 120.00
ಗಣಪತಿ ದೇವರ ರ೦ಗಪೂಜೆ₹ 2,100.00

 

ಶ್ರೀ ಗುರುಮಠ ಸನ್ನಿಧಿ
ಪೂಜೆಯ ಹೆಸರುಮೊತ್ತ
ಭಸ್ಮಾರ್ಚನೆ₹ 60.00
ಗುರುದೇವರ ಅರ್ಚನೆ₹ 60.00
ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆ₹ 120.00
ಭಜನಾ ಸೇವಾ₹ 180.00
ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯಜ್ಞ₹ 2,000.00
ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ರ೦ಗಪೂಜೆ₹ 2,900.00
ವೀರಭದ್ರ ದೇವರ ಅರ್ಚನೆ₹ 60.00
ಶ್ರೀ ನವಗ್ರಹ ಸನ್ನಿಧಿ
ಪೂಜೆಯ ಹೆಸರುಮೊತ್ತ
ಶನಿ ಪೂಜೆ₹ 60.00
ಕುಜಗ್ರಹ ಪೂಜೆ₹ 60.00
ಗುರುಗ್ರಹ ಪೂಜೆ₹ 60.00
ರಾಹುಗ್ರಹ ಪೂಜೆ₹ 60.00
ಕೇತುಗ್ರಹ ಪೂಜೆ₹ 60.00
ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆ₹ 150.00
ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ
ಪೂಜೆಯ ಹೆಸರುಮೊತ್ತ
ನಾಗ ತ೦ಬಿಲ₹ 180.00
ಶ್ರೀ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿ
ಪೂಜೆಯ ಹೆಸರುಮೊತ್ತ
ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪ೦ಜುರ್ಲಿ ದೈವ ತ೦ಬಿಲ₹ 180.00
ಗುಳಿಗ ದೈವ ತ೦ಬಿಲ₹ 180.00
ಶಾಶ್ವತ ಪೂಜೆಗಳು
ಪೂಜೆಯ ಹೆಸರುಮೊತ್ತ
ಶಾಶ್ವತ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ₹ 1,501.00
ಶಾಶ್ವತ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ₹ 2,501.00
ಶಾಶ್ವತ ಪುಷ್ಪ ಪೂಜೆ₹ 1,500.00
ಶಾಶ್ವತ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ (ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿಗೆ)₹ 7,000.00
ಇತರೆ
ಪೂಜೆಯ ಹೆಸರುಮೊತ್ತ
ಸರ್ವ ಸೇವಾ ಪೂಜೆ₹ 900.00
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಪೂಜೆ₹ 50.00
ಚತುಷ್ಚಕ್ರ ಪೂಜೆ₹ 100.00
ಶಾಶ್ವತ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನಸ೦ತರ್ಪಣೆ₹ 2,000.00
ದುರ್ಗಾನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ (ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದಿಕರ ದಕ್ಷಿಣೆ ಸಹಿತ)₹ 0.00
ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಗಣಹೋಮ (ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದಿಕರ ದಕ್ಷಿಣೆ ಸಹಿತ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ)₹ 0.00
ಚ೦ಡಿಕ ಹೋಮ (ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದಿಕರ ದಕ್ಷಿಣೆ ಸಹಿತ) 
ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ವಯ೦ವರ ಪೂಜೆ (ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದಿಕರ ದಕ್ಷಿಣೆ ಸಹಿತ)₹ 2,200.00
ತುಲಾಭಾರ (ಯುಗಾದಿ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ) 
ಇತರೆ₹ 0.00
ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸಹಿತ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ₹ 10,001.00
X