||ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ ವಿನಾಯಕಾಭ್ಯಾo ನಮಃ || ಓಂ ನಮೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ||

Get In Touch

Our Location

 • ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ
  ರಥಬೀದಿ, ಮ೦ಗಳೂರು,
  ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ
  ಪಿನ್ ಕೋಡ್ - 575001

Phone Number

 • 0824-2423304 (O)

Email Address

 • skvtam@gmail.com

Bank Details

 • 128101010005471
  ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್
  ರೋಶನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್
  ಅಳಕೆ , ಮಂಗಳೂರು
 • IFSC : VIJ 8001281
  MICR CODE : 575029003

Leave A Message

X