||ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ೦ಬಾ ವಿನಾಯಕಾಭ್ಯಾo ನಮಃ || ಓಂ ನಮೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ||
About Us

Coronavirus Advice On Fundraising

After starting the coronavirus we LoveUs NGO started to raise funds. LoveUs already helped 1 lakh people in this pandemic and we want to help more so please donate to us. 

Become Volunteer

Quick Fundraise

Give Donation

Become Volunteer

Help For Covid-19

Our Services

Please Donate For Help

image

Medical Treatment

People in Africa, Philistine, afghanistan, Livia and many other countries are not getting the proper medical treatment. So we have open a slogan and a project called “people will not suffer for medical treatment”

image

Healthy Food

In today's world we know that many people do not get their food daily. It is very difficult for us in today's world that people do not get their food. So we opened a project called "No people will die without eating"

image

Pure Water

Millions of people around the world live under a lower scale of poverty. They do not get pure, safe and sound drinking water. So we are trying to serve them pure health water for their better future.

Coronavirus hotline

If you suspect you may have the coronavirus disease (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Frequently Asked Questions

Don't hesitate to ask question. If you have any question then ask that question or send us a email or SMS we will answer that query as soon as possible.

 • coronavirus
 • donation
 • education
 • volunteer
 • Q. what is a coronavirus and COVID-19?

  Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisicing sed do eiusmod tempor incididunt ut labore magna aliqua enim minim veniam quis nostrud.

 • Q. what are the symptoms of COVID-19?

  Minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt.

 • Q. how is this coronavirus spread?

  Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisicing sed do eiusmod tempor incididunt ut labore magna aliqua enim minim veniam quis nostrud.

 • Q. how is this coronavirus spread?

  Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisicing sed do eiusmod tempor incididunt ut labore magna aliqua enim minim veniam quis nostrud.

 • Q. what are the symptoms of COVID-19?

  Minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt.

 • Q. What is the main cause in your list?

  Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisicing sed do eiusmod tempor incididunt ut labore magna aliqua enim minim veniam quis nostrud.

 • Q. what are the symptoms of COVID-19?

  Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisicing sed do eiusmod tempor incididunt ut labore magna aliqua enim minim veniam quis nostrud.

 • Q. What is minimum amount to donate?

  Minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt.

 • Q. What is the main cause in your list?

  Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisicing sed do eiusmod tempor incididunt ut labore magna aliqua enim minim veniam quis nostrud.

 • Q. What is the Cancelation Period?

  Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisicing sed do eiusmod tempor incididunt ut labore magna aliqua enim minim veniam quis nostrud.

 • Q. What is minimum amount to donate?

  Minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt.

 • Q. What is the main cause in your list?

  Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisicing sed do eiusmod tempor incididunt ut labore magna aliqua enim minim veniam quis nostrud.

Our Donros

Recent Donors

Please Donate For Help

Help For Covid-19

Our Products

Please Donate For Help
0
Total Cases
0
Total Cure
0
Total Deaths
Testimonials

People Talk

Get In Touch

Latest Articles

X